Het Sociaal Fonds voor het Sociaal-cultureel werk (PC 329.01)

De Vlaamse socioculturele sector (PC329.01) is een heel gevarieerde sector. Ze wordt gekenmerkt door meestal kleine organisaties, die (re)creatieve-, educatieve en maatschappelijk georiënteerde activiteiten aanbieden.

Over de sector

Er is sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, samenlevingsopbouw, cultuurspreiding, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, toerisme, musea en erfgoed, en media.

De sector stelt met een 2100-tal vzw’s ongeveer 20 000 mensen te werk.

Over welke organisaties gaat het?

 • De culturele centra of elke organisatie die een vergelijkbare socio-culturele activiteit uitoefent en daar ruimten voor ter beschikking stelt;
 • De bibliotheken, mediatheken, ludotheken, die voor iedereen toegankelijk zijn; de informatie- en documentatiecentra en archiefcentra;
 • De sportverenigingen, sportcentra en sportclubs;
 • De niet-commerciële radioverenigingen en/of televisieverenigingen;
 • De initiatieven in de samenlevingsopbouw;
 • De organisaties voor volksontwikkeling, sociaal-cultureel werk en basiseducatie in het kader van de permanente educatie voor volwassenen met het oog op onder meer de persoonlijke, culturele, sociale, economische en politieke ontplooiing en participatie en op het in staat stellen van het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden;
 • De organisaties met als doel de bescherming van het leefmilieu, de leefomgeving of het cultureel en historisch erfgoed en de verenigingen inzake de educatie ervan;
 • Het landelijk, regionaal of lokaal georganiseerd jeugdwerk; de jeugdcentra, de jeugdhuizen, de jeugdclubs, de jeugddiensten en de jeugdateliers;
 • De organisaties voor beroepsopleiding, beroepsvervolmaking en beroepsherscholing;
 • De niet-commerciële toeristische organisaties;
 • De organisaties voor ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingseducatie;
 • De organisaties ter bevordering van een gedachtegoed;
 • De musea en de ermee verbonden educatieve diensten;
 • De verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst of tot organisatie van evenementen of tentoonstellingen van werken die met deze kunsten verband houden;
 • De organisaties die de in bovenvermelde punten opgesomde organisaties begeleiden of ondersteunen.

Raad van Beheer

Het beheercomité telt 10 leden, uit werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgeversorganisaties

Sociare: Steven Verrees, Kristien Musch, Veerle Huwé (V), Davy Callewaert, Herman Verhelst

Werknemersorganisaties

- ACLVB: Tommy Jonckheere
- BBTK: Johan Van Eeghem en Selin Bakistanli
- ACV-Puls: Stef Doise (OV) en Tom Van Hout