Alle tools

Handreiking Participatie. Vanuit cliënt- en familieperspectief

Deze Nederlandse gids beschrijft wat cliënten en familie als meest belangrijk ervaren bij het bevorderen van patiëntveiligheid en hoe ze kunnen samenwerken met de instelling om de patiëntveiligheid te vergroten. 

Vanuit hun unieke positie als zorgvrager beleven en zien cliënten en hun familie andere veiligheidsaspecten in het zorgproces dan de behandelaren. Door deze ervaringskennis in te zetten rond o.a. de thema’s’ verbeteren van een veilige cultuur en agressie’, ‘suïcide preventie’, ‘incidenten melden’ en ‘vrijheidsperkende maatregelen’ kan de behandeling en het veiligheidsbeleid nog meer verbeteren.

De treden van de participatieladder worden hierbij gebruikt om aan te geven op welke manier cliënten en familie het beste invloed kunnen uitoefenen,en hoe de instelling, cliënten en familie hierbij het beste kunnen samenwerken.

brochure
Download het bestand
2013, Veilige zorg, ieders zorg - patiëntveiligheidsprogramma GGZ Nederland