Hulp nodig bij je agressiebeleid?

Icoba is er voor jou

Behoort jouw organisatie tot het P.C. 319.01 of 331? Je wil een agressiebeleid ontwikkelen of verbeteren? Je wil ideeën en inspiratie opdoen? Schakel Icoba kosteloos in als klankbord of als coach. Zowel op vlak van het proces als van concrete maatregelen

Met jou gaan we voor een praktisch, integraal en gedragen agressiebeleid

Goed uit de startblokken?

Aan de hand van je eerste vraag bepalen we of we onmiddellijk antwoord kunnen geven of een intakegesprek nodig is. Het intakegesprek duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. Tijdens dit overleg staan de eigenheid, verwachtingen en mogelijkheden van jouw organisatie centraal.

Zo check je of je organisatie bereid is aan de drie basisvoorwaarden te voldoen:

 • Is het (hoogste) leidinggevende niveau betrokken? Hun steun bepaalt de slaagkansen van onze samenwerking. Zij zetten het kader uit: ze begrenzen inhoud, mandaten en middelen.
 • Is er een projectgroep waarin verschillende functies en karakters (strategische denkers, vernieuwers, enthousiastelingen, praktische doe-mensen ...) vertegenwoordigd zijn? Dit garandeert een brede inbreng en een ruim draagvlak voor jouw agressiebeleid. De projectgroep bestaat minimum uit 3 en maximum uit 10 personen.
 • Staat gelijkwaardigheid centraal in je projectgroep? Als iedereen zich gerespecteerd en erkend voelt voor zijn inbreng leveren groepsprocessen optimale resultaten.

Je krijgt een verslag van de intake. Op basis daarvan bekijk je hoe ondersteuning en samenwerking vorm krijgen. Dat bespreken we in een tweede bijeenkomst.

Zijn er meer dan 2 ondersteuningssessie nodig? Dan onderschrijf je een overeenkomst voor de samenwerking. Daarin staan:

 • de doelen
 • het globale kader (methode, tijdschema, grenzen en taken)
 • de wederzijdse engagementen van de samenwerking

Daarna start de eigenlijke ondersteuning. Afhankelijk van de vraag bestrijkt het een korte of lange periode. Tijdens en na de samenwerking evalueren we, sturen we bij waar nodig en we voorzien na 6 maanden een follow-up.

Onze methode in vogelvlucht

We doorlopen het proces samen met de projectgroep. We gaan uit van een gedeeld engagement en zijn aanwezig bij een vijftal vergaderingen. Afhankelijk van waar je naartoe wil met je agressiebeleid, ga je op verschillende manieren aan de slag. En nemen wij een andere rol op.

Bijvoorbeeld:

 • Wil je een beleidstekst of procedure kritisch onder de loep nemen? Wij helpen graag mee.
 • Wil je een inventaris van wat er in je organisatie al gedaan wordt rond agressiebeheersing? En een zicht krijgen op wat de noden zijn? Wij helpen je daar graag bij.
 • Wil je een procedure opvang en nazorg uitwerken? Wij denken graag mee.

Het 5 W-model is onze kapstok voor beleidsontwikkeling. Als je ze doorloopt, vergeet je niets, hou je overzicht en werk je systematisch en structureel aan een krachtig beleid.

 • Willen: draagvlak creëren bij directie en werkvloer
 • Weten: uitgangssituatie in kaart brengen
 • Wegen: prioriteiten bepalen
 • Werken: beleid uitwerken en verankeren
 • Waken: evalueren en bijsturen

Uitgangspunten en principes


Werk aan een integraal en structureel agressie beleid.


Een integraal agressiebeleid betekent dat je maatregelen neemt naar de verschillende betrokkenen binnen de organisatie en op de verschillende niveaus van de preventiepiramide.

Een structureel agressiebeleid is inhoudelijk en organisatorisch verankerd.
 • Je kiest voor doelen en maatregelen die een duurzame en positieve bijdrage leveren aan het leef- en werkklimaat in je organisatie.
 • Je legt taken en verantwoordelijkheden vast. Je evalueert systematisch , stuurt bij en communiceert regelmatig.

Onze principes

 • We werken op maat en emanciperend
 • Leren van anderen door bewust ‘over het muurtje te kijken’ vinden wij belangrijk
 • We hebben respect en aandacht voor een evenwaardige inbreng van alle betrokkenen
 • We erkennen directie erkennen in hun blijvende verantwoordelijkheid om de preventie, aanpak en nazorg met betrekking tot agressie te verbeteren